Versioni i ri i pages Kreu Shërbime Llogaritje e Pagës

Koeficientët aktual të llogaritjes
Paga minimale bruto për llogaritjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 32,000 ALL
Paga maksimale që zbatohet vetëm për sigurimet shoqërore 141,133 ALL
Kontributet për sigurimet shëndetësore 1.7%
Kontributet për sigurimet shoqërore punëmarrësi 9.5%
Kontributet për sigurimet shoqërore punëdhënësi 15%
E ardhura nga Paga ALL/muaj E ardhura e tatueshme ne ALL/muaj sipas niveleve
0 - 40,000 0 - 40,000 0%
40,001 - 50,000 0 - 30,000 0%
30,000 ALL - 50,000 50% * 13% të shumës mbi 30,000
50,001 ALL - më tepër 0 - 30,000 0%
30,001 - 200,000 13% të shumës mbi 30,000
200,001 22,100 + 23% të shumës mbi 200,000
Llogaritje e Pagës
Paga
Lloji