Punëkërkues

Punëkërkues Të përgjithshme

Inspektorati Shtetëror i Punës: Ja se për çfarë ankohen më tepër punonjësit shqiptarë

Inspektorati Shtetëror i Punës në vitin 2023 ka pranuar një numër të madh ankesash dhe kërkesash nga punëmarrësit, shfaqur në përqindje të ndryshme. Nga totali i 800 ankesave dhe kërkesave të depozituara, 82.5% janë ankesa dhe denoncime nga punëmarrësit, ndërsa 17.5% janë kërkesa për informacion dhe sqarime ligjore, tregues i transparencës institucionale dhe besimit në informacion.

Problemet kryesore të raportuara përfshijnë:

  1. Mospagesa e pagave të prapambetura: 177 ankesa
  2. Cënimi i marrëdhënieve të punës: 129 ankesa
  3. Ndërprerja e marrëdhënieve të punës: 110 ankesa

Të tjera çështje raportuar përfshijnë:

  • Mospagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore
  • Punësimi i paligjshëm
  • Mos zbatimi i kontratave kolektive dhe pushimeve kolektive
  • Mos lidhje kontrate dhe mosrespektimi i orëve të punës
  • Mospagesa e raporteve mjekësore
  • Kushte të pasigurta pune

Drejtoritë Rajonale janë përfshirë në trajtimin e këtyre ankesave, me Drejtorinë e Tiranës që merr përsëritës më të mëdha në këtë proces. Rajonet e tjera përqendrohen në trajtimin e ankesave specifike që kanë të bëjnë me shkelje të të drejtave të punëmarrësve dhe mospërmbushje të detyrimeve të punëdhënësve.

 

 

Burimi : Business magazine