Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Sistemi i shpërblimit

Sistemi i shpërblimit- një program zyrtar ose jo i përdorur për të vlerësuar arritjet individuale të punonjësve në arritjen e qëllimeve dhe projekteve, apo për idetë kreative që ai/ajo ka sjellë në organizatë.