Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore

Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore- një bazë të dhënash kompjuterike e cila përdoret për të mbledhur, ruajtur dhe mirëmbajtur të dhënat për punonjësit e organizatës, e domosdoshme për vendim-marrjen në Departamentin e Burimeve Njerëzore. (ang. Human Resource Information System)