Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Menaxhimi administartiv

Menaxhimi administartiv- Një qasje klasike e menaxhimit e cila ka për qëllim të identifikojë parimet kryesore dhe funksionet të cilat duhet të ndiqen nga menaxherët për të arritur një performancë të lartë organizative.