Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Abstenizëm

Abstenizëm- sjellja e vazhdueshme e një punonjësi i cili mungon në orarin që është përcaktuar të punojë.