Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Rotacioni i pozicionit të punës

Rotacioni i pozicionit të punës – Praktika e transferimit të punonjësve për periudha të përkohëshme kohe në pozicione të ndryshme brenda organizatës. Shpeshherë përdoret si një metodë shumë efektive trajnimi dhe zhvillimi, gjithashtu kalimi i punonjësve nga një pozicion në tjetrin njihet edhe si integrim horizontal. trin njihet edhe si integrim horizontal.